نویسنده = غلام حسن جعفری
تعداد مقالات: 5
1. فرایند‌های ژئومورفولوژیک و تأثیر آن ها در بر آورد سیلاب‌ها

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-117

غلام حسن جعفری؛ محمد حسین رامشت


2. ارزیابی پتانسیلها و محدودیت های اکوتوریسم روستایی براساس مدل تحلیلی SWOT (مطالعه موردی: روستای پالنگان)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-33

غلام حسن جعفری؛ فردین منفرد؛ رحیم غلامحسینی


3. مدیریت منابع آب با رویکردی طبیعت گرایانه (مطالعه موردی حوضه آبی ایجرود)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

غلام حسن جعفری؛ اصغر رستم خانی


5. بررسی سالانه زاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیب‌دار ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 30-50

غلام حسن جعفری