نویسنده = امین صفدری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نقش وقف زمین بر شاخص های فیزیکی مسکن (محدوده مورد مطالعه عبدالله آباد ضیابری رشت)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

احمد پوراحمد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری


2. نقش مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ( مطالعه موردی: فرون آباد تهران)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

حسین حاتمی نژاد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری