نویسنده = احمد مزیدی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین نواحی اقلیمی استان های کردستان و همدان با استفاده از روش های آماری نوین و GIS

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-44

احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی؛ رضا ابراهیمی


2. تحلیل سینوپتیکی بارشهای بیش از30 میلیمترشهر خرم آباد از2005-2000

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

احمد مزیدی؛ حسین کوشکی؛ مهناز نصر آزادانی