نویسنده = سید منصور شاهرخوندی
تحلیل آماری- سینوپتیکی رخدادهای آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 84-100

سید منصور شاهرخوندی؛ نوشین رومی نژاد؛ مریم کرمی نژاد