نویسنده = مریم کرمی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری- سینوپتیکی رخدادهای آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 84-100

سید منصور شاهرخوندی؛ نوشین رومی نژاد؛ مریم کرمی نژاد