نویسنده = رسول افضلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی در حوزه های پیرامونی مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر سردرود)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-51

رسول افضلی؛ اکبر حمیدی؛ ابراهیم فرهادی