نویسنده = فاطمه جهانی دوقزلو
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در شمال استان فارس

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-32

احمد مزیدی؛ فاطمه جهانی دوقزلو