کلیدواژه‌ها = درجه روزگرمایش و سرمایش
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی دورنمای رابطه میانگین دما و درجه روز سرمایش وگرمایش سالانه ایران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-98

رضا ابراهیمی؛ الهام مهدوی نژاد