کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی پویایی نوسانات فراسنج‌های آب و هوایی شیراز با رویکرد برخالی

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-50

عبدالعلی کمانه؛ مهدی نارنگی فرد


2. مدلسازی دورنمای رابطه میانگین دما و درجه روز سرمایش وگرمایش سالانه ایران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-98

رضا ابراهیمی؛ الهام مهدوی نژاد


3. بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 10-27

محمود خسروی؛ سمیرا میر دیلمی