کلیدواژه‌ها = شهروندان
تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی: شهر کوهدشت

دوره 5، شماره 10، مهر 1390، صفحه 1-44

میر علی شفیعی عربی؛ فرشاد سوری؛ مجتبی بهرامی


ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

دوره 5، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 1-54

کرامت اله زیاری؛ عبد اله شیخی؛ LVQDI باقرعطاران؛ دیمن کاشفی دوست