کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 51-71

لیلا گلی مختاری؛ ربابه فرزین کیا؛ الهام بهرام ابادی