کلیدواژه‌ها = استان فارس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه ارتفاع با نمایه‌های فرین دما و بارش در ایستگاه‌های همدید استان فارس

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-39

مهران فاطمی؛ مهدی نارنگی فرد


2. تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در شمال استان فارس

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-32

احمد مزیدی؛ فاطمه جهانی دوقزلو


3. ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-83

محمد سلیقه؛ علی بیات؛ یداله بلیانی؛ مهدی دوستکامیان