کلیدواژه‌ها = محوطه‌های عصرآهن
مطالعه و بررسی میزان اثرگذاری ساختارهای طبیعی و محیطی در پراکنش فضایی-مکانی سکونتگاه‌های عصرآهن شهرستان هوراند

دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 89-108

سحر بختیاری؛ بهروز عمرانی؛ رضا سلمانپور؛ ُسیده زهرا ابطحی فروشانی؛ سپیده بختیاری