کلیدواژه‌ها = شیو ارتفاع ژئوپتانسیل
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و بررسی همدید چرخندها در سال 1382

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 10-29

سعید موحدی؛ ایوب شهنازی