کلیدواژه‌ها = دمای معادل فیزیولوژیک
تحلیل آسایش اقلیمی اصفهان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 50-69

امیرحسین حلبیان