کلیدواژه‌ها = عوامل محیطی
مطالعه و بررسی میزان اثرگذاری ساختارهای طبیعی و محیطی در پراکنش فضایی-مکانی سکونتگاه‌های عصرآهن شهرستان هوراند

دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 89-108

سحر بختیاری؛ بهروز عمرانی؛ رضا سلمانپور؛ ُسیده زهرا ابطحی فروشانی؛ سپیده بختیاری


ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1389، صفحه 26-46

پرویز رضائی؛ رضا خوشرفتار؛ سمیه قدرتی