کلیدواژه‌ها = زاگرس جنوبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فراوانی و توزیع مراکز ثقل بارشهای تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-41

نصرت فرهادی؛ امیر گندمکار؛ مجید منتظری