تعداد مقالات: 133
1. شناسایی و بررسی همدید چرخندها در سال 1382

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 10-29

سعید موحدی؛ ایوب شهنازی


3. بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 10-27

محمود خسروی؛ سمیرا میر دیلمی


6. بررسی اثرات طرح صدور سند مالکیت اماکن در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیمروز)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 9-23

حمید حیدری مکرر؛ رحمت الله قاسمی صالح بابری


8. نقش مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ( مطالعه موردی: فرون آباد تهران)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

حسین حاتمی نژاد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری


9. ارزیابی نقش وقف زمین بر شاخص های فیزیکی مسکن (محدوده مورد مطالعه عبدالله آباد ضیابری رشت)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

احمد پوراحمد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری


10. توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-36

محمد رضا پور محمدی؛ علی طورانی؛ معصومه حسینلو


12. واکاوی روند نیم سده بارش شبکه‌ای پایگاه آفرودیت در ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-28

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابولفضل مسعودیان


14. تحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-21

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


17. بررسی الگوی پیچان‌رودی رودخانه اخلمد با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

ملیجه محمدنیا؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ مریم حلاجی


18. کاربرد روش ترکیب خطی وزن دار در ارزیابی میزان آسیب‌پذیری خطر زلزله در شهر خوی

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-30

حسن محمود زاده؛ هادی حکیمی


19. تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در شمال استان فارس

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-32

احمد مزیدی؛ فاطمه جهانی دوقزلو


20. بررسی سالانه زاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیب‌دار ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 30-50

غلام حسن جعفری


21. تحلیل علل زمین لغزش محله طالقانی شهر گرمی و روشهای کنترل و تثبیت آن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 30-50

وحید ریاحی؛ اصغر پاشازاده


22. بررسی نقش نورپردازی در ایمنی و توسعه ی فضاهای شهری با استفاده از مدل VIKOR و TOPSIS (مورد مطالعه: پارک های ناحیه ای در تبریز)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 28-48

محسن کلانتری؛ رحیم غلامحسینی؛ شاهرخ زده ولی خواجه


24. ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 26-46

پرویز رضائی؛ رضا خوشرفتار؛ سمیه قدرتی


25. بررسی روند تغییرات طول فصل رشد در ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 24-43

غلامعلی مظفری؛ مسلم ترکی