تعداد مقالات: 140
51. بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دما در ایران طی سال های 2015-1991

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-68

مهناز صابر؛ بهروز سبحانی


52. بررسی و ارزیابی دقت روش های میان‌یابی در برآورد میزان متوسط فشار (QFE) سالانه استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 48-71

سعید موحدی؛ محمود سلطانیان؛ مرضیه یونسی


53. تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 48-65

مسعود تقوایی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی


54. تحلیل آسایش اقلیمی اصفهان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 50-69

امیرحسین حلبیان


55. ارزیابی چالش ها و مشکلات شهرهای جدید اقماری در پذیرش جمعیت (نمونه موردی: شهر جدید صدرا)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 51-86

محسن کلانتری؛ ابوذر بخشی باشبرات


56. ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-71

لیلا گلی مختاری؛ ربابه فرزین کیا؛ الهام بهرام ابادی


57. ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع با روش تشت تبخیر FAO در حوضه آبریز شرق و جنوب شرق کشور

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 52-70

علی رضا جوشنی؛ جواد خوشحال؛ حمید زارع ابیانه


58. مقدمه‌ای بر روش‌شناسی در ژئومورفولوژی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 52-81

امیر کرم


61. ارزیابی توانهای زمین‌گردشگری غار کتله‌خور زنجان با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-33

منیژه احمدی؛ رضا خوشرفتار


62. ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی توسعه پایدار توریسم (نمونه موردی: شهرستان دورود)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

یوسف قنبری؛ علی آقا امرایی؛ محسن شایان


63. مدیریت منابع آب با رویکردی طبیعت گرایانه (مطالعه موردی حوضه آبی ایجرود)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

غلام حسن جعفری؛ اصغر رستم خانی


64. تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنب‎حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-44

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ آذر بیرانوند


66. تأثیر کیفیت خدمات بررضایت مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-78

جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری


67. چشم انداز نوسانات نمایه‌های فرین بارش ودما در شهر تربت حیدریه با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG برای دوره آتی 2030-2011

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 60-80

سید محمد عسکریزاده؛ غلامعلی مظفری؛ منصوره کوهی؛ آذر رضایی پور


68. تغییر عناصر شهرهای اسلامی در گذار به شهرسازی مدرن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 62-88

ژیلا سجادی؛ حسن جنگی؛ فاطمه صفا مقدم


69. ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-83

محمد سلیقه؛ علی بیات؛ یداله بلیانی؛ مهدی دوستکامیان


71. پهنه بندی احتمال وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی های شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 68-95

رباب رزمی؛ فاطمه ستوده


74. بررسی تفاوتهای درون منطقه ای به لحاظ شاخص های توسعه یافتگی (نمونه موردی منطقه شمال غرب کشور)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 72-97

محمود امیر یزدانی؛ محمد سلطانپور اندریان؛ حجت محمدی ترکمانی