تعداد مقالات: 133
126. مقایسه شاخص های آسایش برای ارزیابی راحتی اقلیمی شهر تهران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-169

بهلول علیجانی؛ زینب سادات رضوی


127. تحلیل ادارکی از شاخص های توسعه خدمات بهداشتی- درمانی در استان کردستان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-137

رحمت بهرامی؛ کامران نوری


129. ارزیابی نقش دهیاری ها در فرآیند توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:دهستان گلاب شهرستان کاشان)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-123

محسن شایان؛ حمید برقی؛ اکرم جلالی


130. ارزیابی پتانسیل اجرای روش های SMA و NSMA بر روی تصاویر لندست 8 (OLI) جهت استخراج زیر پیکسل سطوح نفوذناپذیر (مطالعه موردی: شهر ساری)

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-138

سیروس هاشمی؛ محمد ملکی؛ بهرام جمعه زاده؛ سعید حمزه؛ کیوان باقری


131. تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-160

عطا غفاری گیلانده؛ بهروز سبحانی؛ خدیجه میکائیلی؛ فاطمه قویدل


132. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر یاسوج پایتخت طبیعت ایران

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 124-146

محمدرضا رضایی؛ یوسف تازش؛ علی اکبر حیدری


133. SWOT-QSPM بررسی گردشگری شهری بافت میانی منطقه 14 اصفهان با استفاده از مدل

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-156

ایمان چقاجردی؛ لعیا جلیلیان؛ زیبا فتوحی