تعداد مقالات: 140
127. تحلیل ادارکی از شاخص های توسعه خدمات بهداشتی- درمانی در استان کردستان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-137

رحمت بهرامی؛ کامران نوری


130. کاربرد تکنولوژی لیدار در بازسازی مدل سه‌بعدی شهری

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 130-147

محمدرضا عزیزخانی؛ رامین کیامهر


131. شناسایی الگوهای ضخامت جو (مطالعه موردی: بارش‌های سنگین ایران)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 132-149

بختیار محمدی


132. بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی


133. محدودیت‌های عملکردی و کالبدی بافت قدیم سبزوار ونوع برنامه‌ریزی منطبق جهت بهسازی آن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-166

رضا مستوفی الممالکی؛ مهسا نوروزیان


134. تحلیل طیفی میانگین سالانه کم فشار دریای سرخ طی دوره 1389-1330

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 139-150

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ شیما رضایی


135. تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-160

عطا غفاری گیلانده؛ بهروز سبحانی؛ خدیجه میکائیلی؛ فاطمه قویدل


136. بررسی جاذبه های اکوتوریسمی با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 142-164

محمد سلیقه؛ محمد خدابخش علیائی؛ واحد آقائی؛ حمید زمانی


137. پارادایم‌های روش‌شناسی اقلیم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1388، صفحه 142-162

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


138. مقایسه شاخص های آسایش برای ارزیابی راحتی اقلیمی شهر تهران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-169

بهلول علیجانی؛ زینب سادات رضوی


139. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر یاسوج پایتخت طبیعت ایران

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 124-146

محمدرضا رضایی؛ یوسف تازش؛ علی اکبر حیدری


140. SWOT-QSPM بررسی گردشگری شهری بافت میانی منطقه 14 اصفهان با استفاده از مدل

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-156

ایمان چقاجردی؛ لعیا جلیلیان؛ زیبا فتوحی