نویسنده = میر دیلمی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 10-27

محمود خسروی؛ سمیرا میر دیلمی