نویسنده = محمدی ترکمانی، حجت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوتهای درون منطقه ای به لحاظ شاخص های توسعه یافتگی (نمونه موردی منطقه شمال غرب کشور)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 72-97

محمود امیر یزدانی؛ محمد سلطانپور اندریان؛ حجت محمدی ترکمانی