نویسنده = یار احمدی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی