نویسنده = مسعودیان، سید ابوالفضل
1. پارادایم‌های روش‌شناسی اقلیم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1388، صفحه 142-162

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابوالفضل مسعودیان