نویسنده = رضائی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 26-46

پرویز رضائی؛ رضا خوشرفتار؛ سمیه قدرتی