نویسنده = خوشرفتار، رضا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی توانهای زمین‌گردشگری غار کتله‌خور زنجان با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-33

منیژه احمدی؛ رضا خوشرفتار


2. ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 26-46

پرویز رضائی؛ رضا خوشرفتار؛ سمیه قدرتی