نویسنده = تقوایی، مسعود
1. تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 48-65

مسعود تقوایی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی