نویسنده = مقیمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیک در حوضه آبریز گوهر رود با استفاده از روش SCS

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 88-105

اردوان بهزاد؛ محمدرضا ثروتی؛ ابراهیم مقیمی