نویسنده = میرباقری، بابک
تعداد مقالات: 1
1. اقلیم شناسی توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 106-126

شهریار خالدی؛ علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی مفرد؛ بابک میرباقری