نویسنده = حیدری مکرر، حمید
تعداد مقالات: 4
2. چالش های ریسک سرمایه گذاری در مناطق روستایی سیستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-44

حمید حیدری مکرر؛ غزاله احمدی


4. بررسی اثرات طرح صدور سند مالکیت اماکن در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیمروز)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 9-23

حمید حیدری مکرر؛ رحمت الله قاسمی صالح بابری