نویسنده = شایان، محسن
تعداد مقالات: 3
1. سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان فارس با استفاده از روش سیستیماتیک

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

حمید برقی؛ آسیه حسنی نژاد؛ محسن شایان


2. ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی توسعه پایدار توریسم (نمونه موردی: شهرستان دورود)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

یوسف قنبری؛ علی آقا امرایی؛ محسن شایان