نویسنده = احمدی، منیژه
1. ارزیابی توانهای زمین‌گردشگری غار کتله‌خور زنجان با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-33

منیژه احمدی؛ رضا خوشرفتار