نویسنده = حمیدی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و سطح بندی توسعه یافتگی مناطق شهری بر پایه تکنیک TOPSIS و GIS (مطالعه موردی: مناطق22 گانه شهر تهران)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-44

مرتضی نعمتی؛ رضا صالحی؛ غلامحسین حمیدی