نویسنده = عسگری، الهه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارزیابی دقیق نواحی آب و هوایی استان اصفهان از دیدگاه آسایش اقلیم گردشگری

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

محسن عباس نیا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ الهه عسگری