نویسنده = بهرامی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی: شهر کوهدشت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-44

میر علی شفیعی عربی؛ فرشاد سوری؛ مجتبی بهرامی