نویسنده = رستم خانی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت منابع آب با رویکردی طبیعت گرایانه (مطالعه موردی حوضه آبی ایجرود)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

غلام حسن جعفری؛ اصغر رستم خانی