نویسنده = محمدی، بختیار
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی الگوهای ضخامت جو (مطالعه موردی: بارش‌های سنگین ایران)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 132-149

بختیار محمدی