نویسنده = رزمی، رباب
1. پهنه بندی احتمال وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی های شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 68-95

رباب رزمی؛ فاطمه ستوده