نویسنده = آزرم، کامل
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی با روش‌های میان‌یابی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 74-93

بهروز ساری صراف؛ کامل آزرم