نویسنده = کرمی کرد علیوند، فیروزه
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی جهت گیری ساختمان ها در برابر تابش (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 96-121

فیروزه کرمی کرد علیوند؛ مهدی نارنگی فرد