نویسنده = حسن پور، سحر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر پویایی نظام سلسله مراتب شهری استان گلستان (90 - 1355)

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-43

سعید امان پور؛ سحر حسن پور