نویسنده = رنجبری، امیر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای انضباطی شهری (نمونه موردی: پارک های بانوان شهر یزد)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-102

حمید رخساری؛ احمد پوراحمد؛ امیر رنجبری؛ محمد حاجیان حسین آبادی