نویسنده = سبحانی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دما در ایران طی سال های 2015-1991

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-68

مهناز صابر؛ بهروز سبحانی