نویسنده = محمود زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش ترکیب خطی وزن دار در ارزیابی میزان آسیب‌پذیری خطر زلزله در شهر خوی

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-30

حسن محمود زاده؛ هادی حکیمی