نویسنده = رشیدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات کیفیت زندگی بر امنیت روستاهای پیراشهری ( نمونه مورد مطالعه : روستاهای پیرامون شهرستان نکا)

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-119

سجاد عموزاد خلیلی؛ احمد رشیدی؛ الهه انزایی