نویسنده = رضایی پور، آذر
تعداد مقالات: 1
1. چشم انداز نوسانات نمایه‌های فرین بارش ودما در شهر تربت حیدریه با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG برای دوره آتی 2030-2011

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 60-80

سید محمد عسکریزاده؛ غلامعلی مظفری؛ منصوره کوهی؛ آذر رضایی پور