موضوعات = جغرافیای شهری
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد روش ترکیب خطی وزن دار در ارزیابی میزان آسیب‌پذیری خطر زلزله در شهر خوی

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-30

حسن محمود زاده؛ هادی حکیمی


2. ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای انضباطی شهری (نمونه موردی: پارک های بانوان شهر یزد)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-102

حمید رخساری؛ احمد پوراحمد؛ امیر رنجبری؛ محمد حاجیان حسین آبادی


4. تحلیلی بر پویایی نظام سلسله مراتب شهری استان گلستان (90 - 1355)

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-43

سعید امان پور؛ سحر حسن پور


5. بهینه سازی جهت گیری ساختمان ها در برابر تابش (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 96-121

فیروزه کرمی کرد علیوند؛ مهدی نارنگی فرد


6. بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی در حوزه های پیرامونی مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر سردرود)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-51

رسول افضلی؛ اکبر حمیدی؛ ابراهیم فرهادی