دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-150 
6. بررسی و شناخت پدیده جزیره گرمایی در کلان‌شهر تبریز

صفحه 112-132

مجید رضایی بنفشه؛ علی اصغر شیرزاد؛ حسن سعادتمند