دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-154 
4. ارزیابی میزان رضایت گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری (مطالعة موردی بخش تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان)

صفحه 86-103

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند؛ مهدی عبدالله زاده؛ زینب عمرانی ساردو